Lưu trữ

Archive for 01/06/2010

[Đào hoa hành]Chương 3

01/06/2010 10 comments

Đệ tam chương

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

“Sau này, sẽ rời khỏi nơi đây sao?” Tằng Thịnh đứng trong gió nhẹ nhìn như hai con bướm phấn vờn quanh người, tự do tự tại nhẹ nhàng bay lượn…

“Việc này… E rằng phải chờ xem chừng nào ngài mới tu thành chính thân… Hiện giờ linh thể của ngài vô tình vô cảm, vô năng vô lực, đương nhiên không có khả năng tách rời mạch nguyên này.”

Xem chi tiết…