Lưu trữ

Archive for 07/08/2010

[Báo ân kí]Chương 9

07/08/2010 12 comments

Đệ cửu chương

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Nhan Trạng Nguyên không chống cự nổi với lời mời giữ sống chết của hương lân, phải ngụ lại hai, ba ngày mới lên đường. Các viên quan lớn nhỏ trong thành liền lại mặc quan bào mới tinh một đường đưa đến trong hai mươi dặm ngoài thành.

Xem chi tiết…